Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN Brutus poezenhotel.

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

1.2 Bij eventuele tegenstrijdigheid van deze algemene voorwaarden met die van de opdrachtnemer, prevaleren deze algemene voorwaarden, tenzij de opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk heeft aangegeven dat de algemene voorwaarden van de opdrachtgever prevaleren.

Artikel 2 Vergoeding

2.1 Opdrachtgever is aan opdrachtnemer een vergoeding verschuldigd zoals partijen bij deze overeenkomst hebben afgesproken.

2.2 De vergoeding dient bij vooruitbetaling door de opdrachtgever te zijn voldaan.

Artikel 3 Onkosten

3.1 De opdrachtgever is gehouden de onkosten, die opdrachtnemer ter uitvoering van de opdracht moest maken, te vergoeden.

3.2 Voor zover mogelijk zal de opdrachtnemer over deze onkosten contact opnemen met de opdrachtgever voordat de opdrachtnemer de onkosten maakt.

Artikel 4 Schadevergoeding

4.1 De opdrachtgever dient de opdrachtnemer alle niet aan de opdrachtnemer toe te rekenen schade te vergoeden, die deze lijdt in verband met de uitvoering van de opdracht.

4.2 De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die zijn/haar dier heeft toegebracht aan een ander dier en dient deze schade en alle kosten die hieruit voortvloeien aan de eigenaar van het andere dier te vergoeden.

4.3 De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die zijn/haar dier heeft toegebracht aan derden dan wel aan zaken of goederen van derden en dient deze schade en de kosten die hieruit voortvloeien, aan de derde te vergoeden.

Artikel 5 Datum ophalen dier

5.1 Partijen verplichten zich over en weer zich strikt te houden aan de datum van het ophalen van het dier, zoals in deze overeenkomst is afgesproken.

5.2 Indien het door omstandigheden voor de opdrachtgever niet mogelijk is het dier op de afgesproken datum op te halen, dient hij dat tijdig, doch minimaal 3 dagen voor de overeengekomen datum, aan opdrachtnemer te melden. Partijen zullen dan in overleg een nieuwe datum met een extra vergoeding overeenkomen.

5.3 Indien het dier niet binnen 14 dagen na de overeengekomen datum door opdrachtgever is opgehaald, geeft opdrachtgever daarmee te kennen afstand van het dier te hebben gedaan. De kosten van de opvang en alle overige door opdrachtnemer gemaakte kosten blijven/komen voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 6 Hulppersonen

6.1 Opdrachtgever is gerechtigd ter uitvoering van de opdracht voor eigen rekening en risico hulppersonen waaronder ondergeschikten, in te schakelen.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

7.1 De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor dood, ziekte,letsel of verwonding van een dier van de opdrachtgever of voor diefstal, verduistering dan wel vermissing van een dier van de opdrachtgever.

Artikel 8 Dier van de opdrachtgever

8.1 Onder dier van de opdrachtgever wordt verstaan: het dier dat eigendom is van de opdrachtgever dan wel het dier dat de opdrachtgever aan de opdrachtnemer ter beschikking stelt.

Artikel 9 Opzegging

9.1 De opdrachtgever kan de overeenkomst te allen tijde opzeggen. De opdrachtgever is in geval van opzegging zijnerzijds geen schadevergoeding aan opdrachtnemer verschuldigd behoudens voor zover deze is verschuldigd op de voet van artikel 4 hierboven.

9.2 De opdrachtnemer kan de overeenkomst te allen tijde opzeggen. De opdrachtnemer is in geval van opzegging zijnerzijds geen schadevergoeding aan opdrachtgever verschuldigd.

9.3 Zowel opdrachtgever als opdrachtnemer dient de overeenkomst een week voor de opzeggingsdatum schriftelijk op te zeggen.

Artikel 10 Einde overeenkomst

10.1 De overeenkomst eindigt van rechtswege door overlijden van de opdrachtnemer.

10.2 De overeenkomst eindigt van rechtswege door overlijden van de opdrachtgever.

Artikel 11 Vergoeding bij einde overeenkomst

11.1 Indien het einde van de overeenkomst aan opdrachtgever is toe te rekenen heeft opdrachtnemer het recht om de volledige overeengekomen vergoeding te behouden.

Artikel 12 Geheimhouding

12.1 Zowel opdrachtgever als opdrachtnemer is gedurende de loop van de overeenkomst verplicht tot geheimhouding jegens derden van alle gegevens van geheime of vertrouwelijke aard, in welke vorm dan ook, die zijn verkregen van de andere partij.

Artikel 13 Nederlands recht

13.1 Op de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing.

Nieuws

Dierenopvang Flappus vraagt 100 keer hulp voor zwerfdieren

Onze dierenwelzijn collega's van stichting Flappus vragen aandacht voor zwerfdieren.

Op 4 april 2019 is het wereld zwerfdierendag. Dat is over een kwart jaar.

4 april is ook de dag waarop Stichting Flappus samen met u zwerfdieren (wilde en gedumpte dieren) een gezicht wil geven! Helaas groeit het aantal zwerfdieren bij stichting Flappus nog ieder jaar. Gelukkig kunnen veel wilde dieren na een periode van herstel weer worden uitgezet.

De gedumpte en opvangdieren herplaatst de stichting bij mensen die hen weer een veilige en liefdevolle plek kunnen geven. Helaas is deze hulp niet gratis. Stichting Flappus werkt met vele vrijwilligers, maar er is geld nodig om de zwerfdieren de eerste medische hulp te geven om te herstellen. Daarnaast zijn er ook spullen (zoals voer en materialen voor verblijven) nodig om de dieren weer op krachten te laten komen.

Daarom zoekt Flappus 100 mensen, verenigingen of bedrijven die de zwerfdieren willen helpen!

U kunt dit doen door voor 4 april 2019 minimaal 444,- euro in te zamelen voor Stichting Flappus.                                        

Dat is te doen toch? U heeft hiervoor wel een kwart jaar! Start nu meteen en geef zwerfdieren een gezicht. Meld u aan bij Stichting Flappus of neem contact op voor meer informatie.

lees meer

Wij gaan verhuizen!

Vanaf 21 januari gaan wij verhuizen naar de Nieuwleusenerdijk 37 in Zwolle.

Vanaf 6 mei dit jaar heeft hondenuitlaatservice & dierverzorging Brutus geen definitieve huisvesting gehad. Erg vervelend en onhandig, maar dankzij uw begrip en geduld hebben we ons de afgelopen maanden weten te redden! Deze vervelende situatie gaat nu veranderen, want wij mogen u mededelen dat wij per 21 januari gaan verhuizen naar een definitief onderkomen.

U bent dan van harte welkom aan de Nieuwleusenerdijk 37 om ook daar uw poes te laten logeren in het poezenhotel, een intakegesprek voor uw hond in te plannen en natuurlijk om een kop koffie te komen drinken.

lees meer

Brutus uitlaatservice gesloten

Wij willen u erop attenderen dat de uitlaatservice van 22 december tot 2 januari is gesloten. Wij staan vanaf 3 januari weer voor u klaar om uw hond mee te nemen voor een wandeling. Wij wensen u fijne Kerstdagen en een spetterend 2019! Met veel gezondheid, geluk en liefde voor u en uw gezin. Diervriendelijke groeten van het Brutus team.

lees meer